Beschrijving

1.  Initiatiefase (verkenning geschikte systeem)

Op basis van potentiekaarten in combinatie met beschikbare gegevens (GeoTOP en FRESHEM) en lokale kennis en ervaring wordt een eerste analyse gedaan om te komen tot de meest voor de hand liggende zoetwatervoorziening. Dit stroomschema is door Deltares opgesteld binnen het project: “Samenwerken voor zoet water Schouwen-Duiveland – van pilots naar grootschalige toepassing”. De analyse hebben we hiernaast gedigitaliseerd waarbij de uitkomst onderaan wordt weergegeven. Het rapport dient altijd als referentie te worden gebruikt met alle kanttekeningen en voorwaarden.

Ingevulde gegevens kunnen gelijk worden meegenomen in een offerteaanvraag voor de ontwerpfase. In deze offerte worden de kosten gespecificeerd voor de volgende fasen met een raming voor de uitvoering- en onderhoudsfase.

2.  Ontwerpfase (haalbaarheidsstudie)

In deze fase worden de analyse van de initiatiefase verder uitgewerkt naar een haalbaarheidsstudie waarbij ook locale veldmetingen worden gebruikt voor toetsing. Daarnaast wordt er een waterbalans opgesteld met aandacht voor de beschikbare hoeveelheid zoetwater door het jaar heen. In overleg met eindgebruiker zal in kaart worden gebracht op welke momenten hoeveel water nodig is. Daaruit wordt berekend of er een waterbuffer noodzakelijk is om aan deze behoefte te kunnen voldoen.

3.  Vergunningfase (aanvragen vergunningen)

Voor het aanleggen en beheren van zoetwatervoorzieningen is het waterschap vergunningverlener.  In veel gevallen zal er een vormvrije MER (Milieu Effect Rapportage) noodzakelijk zijn om de vergunningen te verkrijgen.

4.  Uitvoeringsfase

De kosten voor uitvoeringsfase betreffen de pompinstallatie, meetapparatuur, HDDW boringen en eventuele civiele werkzaamheden. Doelstelling is om in de uitvoeringsfase te werken met één centraal aanspreekpunt die ook na de installatie betrokken blijft in de onderhoudsfase.

Voor de aanleg van drainage is voorzien dat dit wordt uitgevoerd door een willekeurige draineur.

5  Onderhoudsfase

In de onderhoudsfase worden kosten voor het in stand houden van de installatie en wateranalyses conform eisen waterschap. Onderdeel van de onderhoudsfase is monitoring en alarmering op basis van setpoints en langzaam schuivende waarden.

Systeemanalyse zoetwatervoorziening

Aanleggen van zoetwatervoorzieningen kunnen projecten worden met veel onzekerheden. Om kansen en risico de juiste aandacht te geven delen we de projecten op in verschillende fasen met bij iedere faseovergang duidelijk inzicht in kansen en risico’s en/of kosten:

  1. Initiatiefase (verkenning haalbaarheid)
  2. Ontwerpfase (haalbaarheidsstudie)
  3. Vergunningfase (aanvraag vergunningen)
  4. Uitvoeringsfase
  5. Onderhoudsfase

Hieronder bij “Beschrijving” worden alle stappen verder uitgewerkt.

Formulier 1. Initiatiefase

Offerte

Contactformulier

Mijn naam is Gert-Jan de Blois. Persoonlijke betrokkenheid in overleggen en projecten vind ik heel belangrijk. Hierdoor zijn we niet altijd telefonisch bereikbaar.

Klik op whatsapp icoon of vul webformulier in.

Uw vraag heeft betrekking op:
Hoe kunnen we je bereiken
Wat is je vraag / What is your question